Fair Medicine stelt transparantie voorop

Kern van het business model dat Fair Medicine voorstaat, is open samenwerking van alle stakeholders die vrij kennis en kunde met elkaar delen om noodzakelijke producten te maken.
Aan het eind van de rit wordt per product transparant gemaakt hoe de prijs van het medicijn is opgebouwd en wat de werkelijke kosten zijn.
De procedure
Fair Medicine ontwikkelt een nieuw product aan de hand van een zes stappen plan.

 

1 De keuze van wat we gaan ontwikkelen. Als er een goed en betaalbaar product op de markt is, zullen we hiervan wegblijven. We stappen pas in als er zicht is op een medisch noodzakelijk product of therapie dat wettelijk en technisch haalbaar is.

2 Rond de keuze van een product wordt een coalitie gevormd. Daarin zitten patiëntenverenigingen, artsen, een UMC, onderzoekers, een farmaceutisch bedrijf en investeerder. De coalitie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de productontwikkeling.

3 Fair Medicine stelt samen met de coalitie een ontwikkelingsplan vast waarin is opgenomen een prognose van de kosten van investering en welke partij welke bijdrage levert.

4 De coalitie vormt een aparte juridische entiteit, bijvoorbeeld een product BV, die zich committeert aan de charter van de stichting Fair Medicine.

5 Tijdens de ontwikkeling, productie en registratie van het product wordt minstens één keer per jaar het ontwikkelingsplan besproken en bijgesteld, in overleg met de stichting Fair Medicine. Bij oplevering wordt de investeringen inzichtelijk gemaakt en de marktprijs van het product bepaald.

6 Als het medicijn op de markt komt, wordt het product en de prijs geëvalueerd, gemonitord en indien nodig bijgesteld. Er wordt ruimte gecreëerd voor het ontwikkelen van een tweede generatie van het product als daar wetenschappelijk onderbouwde mogelijkheden voor zijn.